Chúng tôi là ai?

Who are we

IMG_9005_edited.jpeg
341d8842442558214c5ce298f530e424_edited2
CP4_TOT (58)_edited.jpeg

Humanity & Inclusion (tên gọi cũ là Handicap International) là một tổ chức độc lập và trung lập hoạt động trên các lĩnh vực về tình trạng nghèo khó và bị cô lập, xung đột và thiên tai. Chúng tôi đồng hành với những người khuyết tật và các nhóm dễ bị tổn thương, hành động và cam kết trong việc đáp ứng những nhu cầu quan trọng của họ, nâng cao điều kiện sống của họ và thúc đẩy sự tôn trọng gắn với phẩm giá và những quyền căn bản của họ.

Humanity & Inclusion (previously known as Handicap International) is an independent and impartial aid organization working in situations of poverty and exclusion, conflict and disaster. We work alongside people with disabilities and vulnerable populations, taking action and bearing witness in order to respond to their essential needs, improve their living conditions and promote respect for their dignity and fundamental rights.

Chúng tôi hoạt động tại hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới.

We work in more than 50 countries over the world.

Để hiểu rõ hơn về Humanity & Inclusion (chúng tôi là ai, chúng tôi làm gì…), hãy xem đoạn phim này hoặc truy cập trang web chính của chúng tôi

To know more about Humanity & Inclusion (who we are, what we do...), have a look at the this video or visit our main website